Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. II

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. II

14 sierpnia 1987
W związku ze zbliżającą się kolejna rocznicą podpisania umów sierpniowych na terenie Piekar Śląskich nie odnotowano dotychczas wzrostu zainteresowania tą problematyką wśród załóg miejscowych zakładów pracy. Temat ten również nie jest poruszany w prowadzonych rozmowach. Nie stwierdzono także większej aktywności działaczy byłej „Solidarności” w zakresie organizacji obchodów tej rocznicy. Podobne zachowania notujemy wśród kleru katolickiego.

18 sierpnia 1987
Odnalezienie przez organa Milicji Obywatelskiej skradzionego obrazu z kościoła w Bieczu zostało odebrane przez mieszkańców Piekar Śląskich z dużym zadowoleniem. W prowadzonych rozmowach na ten temat wiele osób podkreślało operatywność i sprawność organów resortu spraw wewnętrznych. Uniemożliwiło to wywiezienie z kraju kolejnego dzieła sztuki. Do tego wydarzenia przywiązuje się tym większe znaczenie, że był to obraz o tematyce religijnej. Fakt ten docenia się tym bardziej, iż jak wiadomo sprawców podobnego przypadku w Piekarach Śląskich nie udało się jak do tej pory ustalić.

18 września 1987
Wśród mieszkańców Piekar Śląskich żywo odebrana została uroczystość, jaka miała miejsce w tym mieście w dniu wczorajszym. Wiec na Kopcu Powstań Śląskich odebrany został na ogół z aprobatą jako oznaka zamanifestowania polskości tych ziem. Stwierdza się, iż ma to tym większe znaczenie, że w chwili obecnej obserwuje się wzmożony wyjazd niekiedy całych rodzin do Republiki federalnej Niemiec. Stan ten wywołuje u wielu osób rozgoryczenie, bowiem niejednokrotnie nie wyrażenie chęci na wyjazd z Polski przyjmowane jest z dezaprobatą. Dlatego w kręgu tych osób notuje się wiele krytycznych wypowiedzi pod adresem organizatorów uroczystości na wyżej wymienionym Kopcu. Brak odpowiedniej agitacji i nie przekonanie młodzieży szkolnej do idei wiecu spowodowało, że większość „dowiezionych lub doprowadzonych” osób rozeszła się przed rozpoczęciem manifestacji. Stwierdza się wręcz, że była to uroczystość zorganizowana według wzorów z lat 70-tych.

Fragment Meldunku sytuacyjnego z dnia 18 września 1987 roku [za: Archiwum IPN w Katowicach]

18 października 1987
Wśród mieszkańców osiedla Powstańców w Piekarach Śląskich notujemy spore niezadowolenie z pracy administracji, a w szczególności jej kierownika E.B. Liczne skargi w tej sprawie notuje aktyw miejscowego KOSK-u. Stwierdza się w nich przede wszystkim lekceważący stosunek do lokatorów oraz brak reakcji na interwencje mieszkańców. Wiele ze złożonych wniosków zrealizowanych zostało np. po napisaniu przez lokatorów skargi do KW PZPR w Katowicach. Jedna ze skarg dotyczyła ulatniania się gazu w jednym z bloków. Sprzątaczka, która była jedną z osób, która ujawniła istniejące nieprawidłowości została zwolniona z pracy pomimo odwołań w Sądzie Pracy w Tarnowskich Górach. Codzienna praktyką są: wymienianie wanien z pralni na stare, wymiana w tym samym systemie drzwi, dopuszczanie do niszczenia kuchenek gazowych znajdujących się w pralniach, sprzedaż ziemi przeznaczonej na zazielenienie terenu osiedla, wykonywanie prac remontowych pobliskich domków prywatnych (smołowanie dachów) przy istniejących przeciekach bloków spółdzielczych itp. W sprawie tej podjęto czynności sprawdzające.

Fragment Meldunku sytuacyjnego z dnia 21 października 1987 roku [za: Archiwum IPN w Katowicach]

28 października 1987
W minionym tygodniu Naczelny Inżynier KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich w ramach szeroko zakrojonej akcji przeciwalkoholowej przeprowadził kontrolę kopalni. W łaźni dozoru zatrzymano dwóch pracowników – sztygarów oddziałowych, których stan wskazywał na spożycie alkoholu. Wezwana Straż Przemysłowa przeprowadziła stosowne badania na tę okoliczność. Stwierdzono przy tym, że spożycia dokonano w tej łaźni. W tej sytuacji Naczelny Inżynier podjął decyzję zdjęcia zatrzymanych z zajmowanych stanowisk na nadgórników z równoczesnym obniżeniem zaszeregowania.

24 grudnia 1987
W dniu dzisiejszym głównym tematem prowadzonych dyskusji w poszczególnych środowiskach społeczno-zawodowych Piekar Śląskich był stan zaopatrzenia rynku w okresie przedświątecznym. W licznych wypowiedziach na ten temat przeważały na ogół krytyczne opinie. Stan zaopatrzenia sklepów, szczególnie w artykuły poszukiwane przy tej okazji, był w odczuciu wielu osób niezadawalający. W godzinach rannych znaczne kolejki ustawiały się przed kioskami „Ruchu”, sklepami mięsnymi oraz sklepami z pieczywem. Sądzono, iż wzorem lat ubiegłych, handel zabezpieczy odpowiednie dostawy na ten okres. W notowanych komentarzach często wyrażany jest pogląd, iż tegoroczne zaopatrzenie jest bardzo złe. Nie brakuje co prawda podstawowych artykułów spożywczych, ale nie można zakupić np. oleju, dostatecznej ilości wysokogatunkowych wędlin, kawy, pomarańczy oraz alkoholu. Dostawy przy tym są nierytmiczne i niewystarczające. Powoduje to wypowiadanie wielu krytycznych opinii pod adresem władz miasta.
W dniu 24 grudnia br. dokonano lustracji wystroju wszystkich kościołów na terenie Piekar Śląskich. Nie stwierdzono w żadnym z nich dekoracji o charakterze pozareligijnym. Akcentów takich nie stwierdzono również w prezentowanych tam tzw. szopkach wigilijnych. (…) Pasterka jak i nabożeństwa świąteczne zabezpieczone zostaną agenturalnie i operacyjnie.

28 grudnia 1987
W okresie minionych świąt na terenie miasta Piekary Śląskie nie odnotowano wydarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czas ten większość mieszkańców miasta spędziła w gronie rodzinnym.

No Comments

Post a Comment